Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WIDZEW ŁÓDŻ SPÓŁKI AKCYJNEJ W ŁODZI

 

§ 1

DEFINICJE

Wskazanym poniżej pojęciom przypisuje się określone poniżej znaczenie.

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.

 2. Sprzedawca – Widzew Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (92-230), al. Piłsudskiego 138, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Xx Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000680270, NIP 7282818145.

 3. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupu towarów składając zamówienie w sklepie internetowym.

 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca nabycia towaru składając zamówienie w sklepie internetowym jeżeli czynność ta nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Przedsiębiorca – Kupujący dokonujący nabycia Towarów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny dla Kupujących pod adresem sklep.widzew.com

 7. Towar – artykuły prezentowane przez Sprzedawcę z zamiarem ich sprzedaży w Sklepie internetowym.

§ 2

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Umieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.  

 2. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sklep.widzew.com oraz zapłata kwoty zamówienia. Kupujący zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu zamówienia, są zgodne z prawdą. Zamówienia składane przez Kupujących przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Każde opłacone zamówienie będzie przyjęte do realizacji do końca następnego dnia roboczego po dniu opłacenia zamówienia.

 3. Zamówienie może złożyć osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej zamówienie może złożyć jedynie osoba upoważniona do jej reprezentacji. 

 4. Dokonanie nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem ( zawieszającym ) zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu przez Kupującego.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania przez Kupującego ze strony internetowej Sklepu internetowego będącego następstwem nieposiadania przez Kupującego stosownego oprogramowania komputerowego jak i dostępu do internetu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego będącej następstwem przerw o charakterze technicznym.

 6. Czas realizacji zamówienia (liczony od czasu przyjęcia zamówienia do realizacji do czasu realizacji wysyłki zamówienia lub powiadomienia o możliwym odbiorze osobistym) wynosi do 5 dni roboczych.

 7. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany na podany przez niego adres e-mail. Maksymalny czas realizacji zamówienia w takim przypadku to 30 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sprzedawca zwraca Kupującemu całą otrzymaną sumę pieniężną, chyba, że Kupujący złoży zamówienie w celu nabycia innego Towaru..

 8. Sklep dostarcza zamówiony towar wolny od wad fizycznych i prawnych

§ 3

CENY ZAMÓWIEŃ, KOSZTY PRZESYŁKI ORAZ SPOSÓB ICH ZAPŁATY

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, bez wpływu na ceny dotyczące zamówień złożonych wcześniej lub będących w trakcie realizacji.

 2. Sprzedawca może uzależnić wykonanie zamówienia od zaakceptowania przez Kupującego ceny wyższej od opublikowanej na stronie internetowej Sklepu internetowego, jeżeli na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, które nastąpiły po dacie złożenia zamówienia zwiększył się koszt realizacji zamówienia. Do okoliczności takich w szczególności Sprzedawca zalicza : wycofanie produktu z rynku, brak dostępności produktu u dostawcy, zmianę warunków dostaw produktu, a także mające wpływ na cenę nabycia produktu zmiany zobowiązań podatkowych, celnych, kursu walut, kosztów transportu lub ubezpieczenia produktu.

 3. Sposoby płatności:

  1. przelew elektroniczny

 4. Płatności należy dokonać nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty złożenia zamówienia pod rygorem odrzucenia zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

 5. Zamówienia realizowane są poprzez wysyłkę zamówionych towarów Pocztą Polską lub pocztą kurierską . Należność z tytułu realizacji zamówienia wzrasta o koszt przesyłki. Koszty przesyłki wynoszą odpowiednio:

 6. Poczta kurierska – 13,00 zł

 7. Przesyłka zagraniczna europejska – 50,00 zł

 8. Przesyłka zagraniczna poza Europę – 62,00 zł za każde 2 kg przesyłki

 9. Paczkomaty - 14,00 zł

 10. Odbiór osobisty – 0 zł

 11. Sprzedawca może na życzenie klienta wystawić za zakupione towary fakturę VAT, która będzie dostarczona do Kupującego wraz z zamawianymi towarami lub w terminie późniejszym za pośrednictwem operatora pocztowego. Faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana Kupującemu pod warunkiem podania przez niego danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

§ 4

GWARANCJA JAKOŚCI. ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty dostarczenia konsumentowi Towaru. Jeżeli przedmiotem zamówienia była usługa termin powyższy biegnie od dnia zawarcia umowy ( potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę ).


 

 1. Po upływie 14 dni o których mowa w ust. 1, uprawnienie do odstąpienia od umowy wygasa.

 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, konsument musi w terminie określonym w ust. 1, poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego pocztą na adres Sprzedawcy lub na adres sklep@widzew.com , pod warunkiem, iż towar pozostaje w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji podanej przez konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. koszulki z personalizowanym nadrukiem). 

 4. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 5. Informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy zawarte zostały w załączniku nr. 1 Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr. 2 Regulaminu.

 6. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest do odesłania w terminie 30 dni towaru na własny koszt, na adres Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot wartości towaru oraz kosztów dostawy towaru do Kupującego do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru.

 8. Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia przez konsumenta oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonany na konto bankowe z którego dokonany był zakup w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem dokonania przez konsumenta zwrotu zakupionego towaru.

 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. O ile co innego nie wynika z karty produktu na Towary sprzedawane w Sklepie internetowym Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości. Jeżeli gwarancja jakości została wystawiona przez producenta albo importera Towaru nie będącego Sprzedawcą, Sprzedawca doręczy Kupującemu kartę gwarancyjną wraz z towarem.  W odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z rękojmi za wady fizyczne Towarów sprzedanych za pośrednictwem Sklepu internetowego

 11. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zbadania rzeczy. Niezgłoszenie przewoźnikowi uwag co do uszkodzenia towaru, lub jego dostarczenia w stanie niekompletnym, lub nie dostarczenia wszystkich zamówionych towarów może stanowić podstawę odmowy uwzględnienia reklamacji. Kupujący niebędący konsumentem powinien dokonać zbadania rzeczy w terminie nie dłuższym od dni trzech.

 12. W przypadku niezgodności towaru z umową, Sprzedawca w zależności od żądania Kupującego nieodpłatnie wymieni towar lub dokona naprawy niezwłocznie po otrzymaniu towaru od Kupującego. W wypadku gdy naprawa albo wymiana są:

  1. niemożliwe,

  2. wymagające nadmiernych kosztów,

  3. niemożliwe do realizacji w odpowiednim czasie,

  4. narażające Kupującego na znaczne niedogodności,

Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Kupujący zostanie poinformowany o decyzji sprzedającego dotyczącej formy rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od momentu jej zgłoszenia.

 1. Reklamację należy składać listownie z dopiskiem „reklamacja” na adres pocztowy: Widzew Łódź Spółka Akcyjna, 92-230 Łódź, al. Piłsudskiego 138. Reklamacja powinna wskazywać dane identyfikacyjne Kupującego, w tym adres korespondencyjny lub adres poczty e-mail oraz numer zamówienia, a także wskazywać przyczynę złożenia reklamacji. Wraz ze złożeniem reklamacji Kupujący powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie dni 14 od dnia jej złożenia ( złożenia pisemnej reklamacji i dostarczenia zareklamowanego Towaru ).

 2. Do odsyłanego towaru Kupujący ma obowiązek dołączyć paragon fiskalny lub inny dowód potwierdzający zakup.

 3. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.


 


 

§ 5

ODBIÓR OSOBISTY

 1. Sklep Internetowy przewiduje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru
  w sklepie stacjonarnym klubu znajdującym się przy al. Piłsudskiego 138, Łódź od poniedziałku do piątku w godzinach 11-19 oraz w soboty 11-16.

 2. Klient może odebrać zamówiony towar po otrzymaniu za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia możliwości odbioru towaru lub powiadomienia sms na wskazany przez siebie numer telefonu.

 3. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym z opcją odbioru osobistego wydany zostanie osobie wskazanej w zamówieniu (osobie zamawiającej lub upoważnionej do odbioru przez zamawiającego w zamówieniu), po okazaniu ważnego dowodu tożsamości oraz danych zamówienia (numer zamówienia i przedmiot zamówienia).

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego odbywa się na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ”RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Widzew Łódź SA oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO, przy czym dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie związanym ze sprzedażą towarów.

 3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie następujących podstaw prawnych:

 4. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), np. na podstawie dodatkowej zgody Klub może zbierać dodatkowe, fakultatywne dane w celu profilowania, w celach marketingowych, w celu przesłania informacji o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Klub. Zgoda może być w każdej chwili wycofana. Takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody;

 5. wymogi kontraktowe – tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 6. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 7. uzasadnione interesy administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności może to być marketing bezpośredni produktów lub usług – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 8. Dane osobowe nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

 9. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych, Administrator podejmie środki techniczne
  i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 10. Każdy Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania jego danych, wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, poprawienia jego danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

 11. Wszelką korespondencję lub zgłoszenia ustne dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: Widzew Łódź SA, Al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@widzew.com

 12. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych rozpatrywane są niezwłocznie, maksymalnie w ciągu jednego miesiąca.

 13. Każdy Kupujący posiada także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Taką skargę należy kierować na adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

 1. Dane osobowe Kupującego bez wyraźnej, odrębnej zgody lub obowiązku wynikającego
  z powszechnie obowiązującego prawa nie będą przekazywane do państw trzecich i do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać
  się na stronie internetowej www.widzew.pl . Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalenie i odtworzenie przez Kupującego. Uważa się, że Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść bez zastrzeżeń.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 3. Sprzedawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy „o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.”

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 5. Przelew wierzytelności służących Kupującemu wobec Sprzedawcy wymaga uprzedniej zgody Sprzedawcy, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 6. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi niebędącymi konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy. 

 7. Sprzedawca informuje, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązanie ewentualnego sporu w trybie przewidzianym przepisami ustawy „o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich” ( Dz.U. z 2016r. poz. 1823 ). Informacje na temat pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz podmiotach uprawnionych powinna stosownie do przepisów ustawowych znajdować się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - uokik.gov.pl.”

 8. Sprzedawca w wykonaniu swoich prawnych obowiązków podaje adres unijnej elektronicznej platformy rozwiązywania sporów – ec.europa.eu/odr , oraz informuje, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązanie ewentualnego sporu we wskazanym trybie pozasądowym.

 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2020.

 

 

 

Załączniki.

(1) Informacja dotycząca prawa odstąpienia od umowy.

(2) Wzór formularza odstąpienia od umowy.


Załącznik nr 1

 

[ Załącznik przeznaczony wyłącznie dla konsumentów ]

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostawy towaru, a w wypadku umowy o świadczenie usług od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres : Widzew Łódź Spółka Akcyjna, 92-230 Łódź, al. Piłsudskiego 138, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku umów dotyczących świadczenia usług jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Formularz odstąpienia od umowy