Regulamin sklepu

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy Widzew Łódź nazywany dalej „Sklep internetowy”, działający pod adresem sklep.widzew.com jest prowadzony przez Widzew Łódź S.A., z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000680270, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, NIP 728-281-81-45;

 

§ 2

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą towarów za pośrednictwem Internetu, w tym w szczególności sprzedażą towarów związanych z klubem Widzew Łódź

 2. Klientem Sklepu Internetowego może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sklep.widzew.com oraz zapłata kwoty zamówienia. Zamówienia składane przez Klientów przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Każde opłacone zamówienie będzie przyjęte do realizacji do końca następnego dnia roboczego po dniu opłacenia zamówienia.

 4. Klub dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji.

 5. Czas realizacji zamówienia (liczony od czasu przyjęcia zamówienia do realizacji do czasu realizacji wysyłki zamówienia, lub powiadomienia o możliwym odbiorze osobistym) wynosi do 5 dni roboczych.

 6. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Maksymalny czas realizacji zamówienia w takim przypadku to 30 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep internetowy zwraca Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną, chyba, że klient zdecyduje się wybrać z oferty Sklepu towar zastępczy.

 7. Sklep dostarcza zamówiony towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

 

§ 3

CENY ZAMÓWIEŃ I KOSZTY PRZESYŁKI

 

 1. Wszystkie ceny podane w ofercie Sklepu są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, bez wpływu na ceny dotyczące zamówień złożonych wcześniej lub będących w trakcie realizacji.

 2. Sklep akceptuje następujące formy płatności:

a)    płatność przy odbiorze

b)    przelew elektroniczny

 1. Płatności należy dokonać nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty złożenia zamówienia pod rygorem odrzucenia zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku płatności przy odbiorze - po złożeniu zamówienia.

 2. Zamówienia realizowane są poprzez wysyłkę zamówionych towarów Pocztą  Polską lub pocztą kurierską . Należność z tytułu realizacji zamówienia wzrasta o koszt przesyłki. Koszty przesyłki wynoszą odpowiednio:

a)    Poczta kurierska – 13 zł

b)    Przesyłka zagraniczna europejska – 50,00zł

c)    Przesyłka zagraniczna poza Europę – 62,00zł za każde 2 kg przesyłki

d) Odbiór osobisty – 0 zł

 1. Sklep może na życzenie klienta wystawić za zakupione towary fakturę VAT, która będzie dostarczona do Klienta wraz z zamawianymi towarami lub w terminie późniejszym za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

§ 4

ZWROTY I REKLAMACJE

 

 1. Konsument, czyli Klient będący osobą fizyczną i dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który dokonał zakupu towaru na odległość, jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go pocztą na adres sklepu internetowego Widzew Łódź, lub na adres sklep@widzew.com, pod warunkiem, iż towar pozostaje w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji podanej przez konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Koszulki z personalizowanym nadrukiem). 

 3. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest do odesłania w terminie 30 dni towaru na własny koszt, na adres Sklepu Internetowego.

 5. Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru oraz kosztów dostawy towaru do Klienta do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru.

 6. Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1, zostanie dokonany na wskazane konto bankowe lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób w terminie 14 dni od daty otrzymania przez sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem dokonania przez Konsumenta zwrotu zakupionego towaru.

 7. W przypadku gdy opakowanie towaru po jego dostarczeniu Klientowi nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, Klient ma możliwość sporządzenia w obecności kuriera lub w placówce operatora pocztowego protokołu szkody.

 8. W przypadku niezgodności towaru z umową, Sklep Internetowy w zależności od żądania Klienta nieodpłatnie wymieni towar lub dokona naprawy niezwłocznie po otrzymaniu towaru od Klienta. W wypadku gdy naprawa albo wymiana są:

a)    niemożliwe,

b)    wymagające nadmiernych kosztów,

c)    niemożliwe do realizacji w odpowiednim czasie,

d)    narażające kupującego na znaczne niedogodności,

kupujący ma  prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Klient zostanie poinformowany o decyzji sprzedającego dotyczącej formy rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od momentu jej zgłoszenia.

 

§ 5

ODBIÓR OSOBISTY

 

 1. Sklep Internetowy przewiduje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym klubu znajdującym się przy al. Piłsudskiego 138, Łódź od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20 oraz w soboty 9-15.

 2. Klient może odebrać zamówiony towar po otrzymaniu za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia możliwości odbioru towaru.

 3. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym z opcją odbioru osobistego wydany zostanie osobie wskazanej w zamówieniu (osobie zamawiającej lub upoważnionej do odbioru przez zamawiającego w zamówieniu), po okazaniu ważnego dowodu tożsamości oraz danych zamówienia (numer zamówienia i przedmiot zamówienia).

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sklep internetowy zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu internetowego mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Formularz odstąpienia od umowy